> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

13.12.2017


ПОКАНА

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

във връзка с подготовката на проект
„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”,
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


Във връзка с изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Смолян за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Община Смолян набира документи на сдружения на собственици за включване в проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

С цел информиране на обществеността и всички заинтересовани, на 19.12.2017 г.(вторник) от 17.30 ч. в зала 247 на общинска администрация - Смолян ще бъде проведена информационна среща за представяне на програмата, процедурата за безвъзмездна помощ и условията за участие в проектното предложение за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.


Допълнителна информация можете да получите на тел. 00301/67612.

Всички документи във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ са публикувани на интернет-страницата на Община Смолян - в секция Проекти - ОП Региони в растеж на следния линк: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2079


Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020