> Начало > Новини > Община Смолян разпорежда в двумесечен срок сградата на бившия хотел „Соколица” да бъде възстановена

Община Смолян разпорежда в двумесечен срок сградата на бившия хотел „Соколица” да бъде възстановена

11.07.2017

Комисия от дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, водена от директора й инж.Йордан Щонов и назначена със заповед на кмета Николай Мелемов извърши оглед на хотел „Соколица”. Поводът е, че снощи около 18,30 часа падна част от покрива на сградата. Неработещият хотел е собственост на Мария Шукерова, синдик на „Соколица - Смолян” ЕАД. Огледът се извърши в присъствието на адвокат, представляващ синдика.
След огледа комисията състави Констативен протокол и предлага на основание чл.195, ал.4 и във връзка с чл.195, ал.1 и 3 от ЗУТ, кмета на община Смолян да издаде заповед като задължи собственика Мария Шукерова в двумесечен срок да извърши възстановяване, поправяне и заздравяване на сградата като се премахне компрометираната част и се възстанови покривната конструкция. Собственикът се задължава при извършване на ремонтните дейности да спазва общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане. Задължават се собствениците на имота при поправяне и заздравяване на сградата да предприемат мерки относно обезопасяване на имота.
Собственикът да бъде уведомен, че при неизпълнение на дадените предписания, община Смолян ще приложи разпоредбите на чл.21 от Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване, ремонтиране, преобразуване, заздравяване, обезопасяване, хигиенизиране и естетизиране на строежи или части от тях от органите на община Смолян.
Констативният протокол е изпратен на синдика, а сградата още днес беше обезопасена с лента.

Пресцентър на община Смолян