> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27.08.2015

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка изпълнението на дейностите предвидени в договор №DIR-51011119-С009 / 19.07.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №DIR-51011119-9-21 / 01.10.2010 г. „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” одобрено за финансиране по Процедура № ВG161РО005/10/1.11/03/19"Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води " на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.””, ще се проведе пресконференция на 28.08.2015 г. от 16.00 ч. в зала 247 на Община Смолян, на която ще се представи напредъка по изпълнение на заложените дейности.
 

С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН


За контакти:
/инж. Мариана Цекова – Ръководител на ЗИП, тел. 0301 /676 – 67
e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg/