> Начало > Новини > Общински план за развитие 2014-2020

Общински план за развитие 2014-2020

28.05.2014

 

 

 

 

Планираме развитието на общината.
Участвай и ти!

ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 - 2020”
ДОГОВОР № 13-13-134/27.11.2013 г.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС І „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”
ПОДПРИОРИТЕТ 1.3. „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ”
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/1.3-07

Общински план за развитие 2014-2020
Общинска програма за туризма 2014-2020
Общински план за младежта 2014-2020

 

Включи се с предложение!

 

Общински план за развитие 2007 – 2013

Анализ на икономическите и социални характеристики на община Смолян

АНКЕТА

Изпрати предложението си на:

  • E-mail: smol@abv.bg
  • Адрес: Смолян 4700, бул. «България» № 12, Офис 226
  • Тел. +359 882 070 931
  • Факс: +359/301/624-26
  • На място - в кутията на входа на общинска администрация.

Нека заедно формираме визията на община Смолян до 2020 година!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд