> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

19.06.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27 юни 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Смолян за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Допълване на списъка на работещите в ДВПР – с. Ровина, имащи право на транспортни разходи до местоработата и обратно.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Изменение на Решение № 573/30.12.2010г. на Общински съвет – Смолян относно сключване на рамково споразумение за поемане на дългосрочен дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с изпълнение на проект „Укрепване свлачище на обходен път в местността „Белия камък”, квартал „Каптажа”, град Смолян” и проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян”, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.27 в местност „Пясъка”, землище на гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с кадастрален №001814 в местност „Ропата”, землище на с. Река”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.921.798, 67653.921.792, 67653.921.793, 67653.921.794 и част от ПИ 67653.921.522 в местност „Горна река”, землище на гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Изразяване на съгласие за учредяване на право на прокарване отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян” .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Изразяване на писмено съгласие за разположени съоръжения в имоти общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Продажба на самостоятелен обект – общинска собственост с идентификатор № 49014.501.637.1.6 по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Продажба на поземлени имоти на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Продажба на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор № 67653.918.756 по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Продажба на поземлен имот – общинска собственост с № 026225, местност „Чамла”, с. Мугла по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Процедура по ликвидиране на съсобственост чрез делба на основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.913.209 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Отдаване под наем чрез търг на земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на гр. Смолян, на земеделски стопани на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Отдаване под наем чрез търг, на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Чокманово, общ. Смолян, на земеделски стопани, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Приемане на годишния отчет и баланса на „Център за психично здраве– Смолян” ЕООД за 2012 година.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

23. Приемане на годишния отчет и баланса на „Смолян Автотранспорт” ЕООД гр. Смолян за 2012 година.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

24. Приемане на годишния отчет и баланса на „Ученическо и столово хранене” ЕООД гр. Смолян за 2012 година.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД -  27.06.2013