> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 06 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 06 ЮНИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

27.05.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 6 юни 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи – частна общинска собственост без търг или конкурс на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ на медицинска апаратура, доставена за Регионален онкологичен център, гр. Смолян, по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, финансиран по линия на Гръцки план за Икономическо възстановяване и развитите на Балканите.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.917.711 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67653.918.192 и 67653.918.305 предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.912.348 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.918.295 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабелни линии 20 kV – втори етап в с. Стойките, Община Смолян”. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабелно захранване на 20 kV до БКТП „ПВЛ – Стойките” до подстанция 110/20 kV „Пампорово” с. Стойките, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 11196 и 11197 в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.445 и за част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.436 в местност „Селище”, землище Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.1.22 в местност „Караманджа”, землище Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ІІІ – 3 за хотел и обществено обслужване в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 година, приета с Решение № 297/28.02.2013 година на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Продажба на имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.919.32, образуващ Урегулиран поземлен имот ІІ-32 – за жилищно строителство, кв. 4г по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Продажба на имот общинска собственост, находящ се в землището на село Белев дол, Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Продажба на имот общинска собственост, находящ се в землището на село Катраница, Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.921.150, ведно със сграда с идентификатор №67653.921.150.1 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Предоставяне на безвъзмездно управление на терен публична общинска собственост за поставяне на пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в пи с идентификатор 67653.918.16 по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Предоставяне на електронен терминал за издаване на превозни билети за транспортиране.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Допълнение на Решение № 155/19.07.2012 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Предоставяне право на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Момчиловци и с. Стойките, община Смолян на земеделски стопани притежаващи и отглеждащи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Актуализация на общинската транспортна схема за обслужване на населението.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съве
т

 

ДНЕВЕН РЕД - 06.06.2013