> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 АПРИЛ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 АПРИЛ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

09.04.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 април 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ и Норвежкия финансов механизъм, Приоритет 16: Консервация и възстановяване на културно и природно наследство.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 «В подкрепа за следващия програмен период».
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между община Смолян и община Мадан за изграждане на път „Боровина-Катраница”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Промяна в структурата на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2012 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Отчет на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2012 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2014 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Именуване на площад „Екзарх Български Стефан І” в град Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изменение на подробни устройствени планове и одобряване на планово задание за изменение на подробни устройствени планове в зоните за въздействие на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Работно и аварийно осветление на „зелена ски писта”, аварийно осветление на ПВЛ - 2 и ски писти „Гигански слалом”, „Стената” в КК Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 110001 – Хижа „Студенец” за курортно жилищно строителство в местност „Караманджа”, землището на гр. Смолян в кв.1б в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Eлектропровод - външо електрозахранване и водопровод – външно захранване с питейна вода към ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 67653.128.19 в местност „Могилата” землище Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.443.3 и 67653.111.6 в местност „Грашища”, землище Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - „План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 49014.17.247 в местност „Инлюкя”, землище Момчиловци”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 година, приета с Решение № 297/28.02.2013 година на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.919.32, образуващ Урегулиран поземлен имот ІІ-32 – за жилищно строителство, кв. 4г по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Продажба на имот общинска собственост, находящ се в землището на село Белев дол, Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Продажба на имот общинска собственост, находящ се в землището на село Катраница, Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения частна общинска собственост за разкриване на приемна на районните и младши районните инспектори към „РУП” – Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно ползване на Конфедерация на труда „Подкрепа” Синдикален регионален съюз - Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот частна държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на земеделието и храните.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, на земеделски стопани притежаващи и отглеждащи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Предоставяне безвъзмездно право на управление на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Кремене, общ. Смолян, на „Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян” ДП, на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Ново обсъждане на Решение № 321/15.03.2013 г. на Общински съвет – Смолян на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

28. Ново обсъждане на Решение № 322/15.03.2013 г. на Общински съвет – Смолян на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

29. Питане.
 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД - 19 .04.2013