> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 МАРТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 МАРТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

21.03.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 25 март 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

  1. Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.918.143 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет