> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 15 МАРТ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 15 МАРТ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

08.03.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 март 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния  


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Промяна на името на ОДЗ №5 „Шина Андреева”- гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Кандидатстване на Община Смолян по схема за безвъзмездна финансова помощ на ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BGРО002/13/1.3-07.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3.Допълнителен обект на интервенция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4.Покана за участие във втора процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5.Осигуряване на съфинансиране, свързано с кандидатстване на плувен клуб „Смолян” – гр. Смолян пред Министерство на физическото възпитание и спорта за изграждане на открит плувен басейн. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6.Създаване на Регионален културен институт за музикално-сценични изкуства „Николай Хайтов” със седалище: гр. Смолян, бул. „България” № 8.  
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.181 предвидена в устройствения план за озеленена площ в кв.182 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян . ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за обект „Външо електрозахранване на вилни сгради в местност „Плешково” землище Смолян. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - „План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.52.33 в местност „Къшлите”, землище Смолян”. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Изменение и допълнение на Решение № 523/21.12.2006 г. на Общински съвет-Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със Севдалин Ясенов Костадинов. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.913.216 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.  
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.921.150 ведно със сграда с идентификатор № 67653.921.150.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.  
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Отдаване под наем чрез търг, на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Мугла, на земеделски стопани, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с идентификатор 67653.926.453 по кадастралната карта на гр.Смолян. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на плувен басейн в СОУ „Отец Паисий” по реда на Закона за общинската собственост. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от имот - публична общинска собственост с идентификатор 67653.918.45.1 по кадастралната карта на гр.Смолян. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост и обособяване на Център за изкуства за млади хора с увреждания по реда на Закона за общинската собственост. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот общинска собственост – сграда с идентификатор № 67653.913.274.6, находяща се в гр. Смолян, област Смолян на фондация „Международна социална служба – България“. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване на „Ученическо и столово хранене” ЕООД по реда на Закона за общинската собственост. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Прекратяване на публично оповестен конкурс за приватизация на имот частна общинска собственост с идентификатор 67653.918.166 по кадастралната карта на гр. Смолян.  
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Дарение на парични средства за нуждите на ОД на МВР – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Бизнес-план, заявен от «Райков Сервиз» ООД гр. Димитровград. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Годишен отчет за 2012 г. по изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда 2009 – 2013г . 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Годишен отчет за 2012 г. по изпълнение на Общинска програма за управление на отпадъците за 2010 – 2014г . 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Годишен отчет за 2012 г. по изпълнение на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2011-2013 г . 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Годишен отчет за 2012 г. по изпълнение на Програмата за управление на утайките от ГПСОВ /Градска пречиствателна станция за отпадни води/ Смолян 2011 – 2013 г .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 18.03.2013 г., и гласуване по дневния ред . 
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД - 15.03.2013