> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.02.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 февруари 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за техническа помощ за проектиране в работна фаза на проект за Съоръжения за пречистване на инфилтратни води от депото за твърди битови отпадъци – гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване, парцеларен план и устройствена схема за обект „Съоръжения за пречистване на инфилтратни води от Регионално депо за твърди отпадъци” – гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на отбраната.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на вътрешните работи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост на ПИ 67653.449.22 в землището на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Промяна в структурата на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Даване съгласие за подпомагане на превоз на болни на хемодиализа от Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2012 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Приемане на Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2012 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Определяне на обема и цените на дървесината, предвидена за продажба по ценоразпис през 2013 година, съгласно чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Приемане на Годишен план за ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян през 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма на Община Смолян за 2012 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Смолян за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012 година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Приемане на бюджета на Община Смолян за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД - 28.02.2013