> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ЯНУАРИ 2013 Г. ОТ 14.00

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ЯНУАРИ 2013 Г. ОТ 14.00

23.01.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 януари 2013 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния 

     

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/3.2-02/2011/020 по проект „Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2.Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/3.1-03/2010/001 по проект „Момчилова крепост – митовете оживяват”,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3.Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4.Изменение и допълнение на Решение №  178/19.09.2012 г.  на Общински съвет – Смолян относно определяне на второстепенните разпоредители с  бюджетни кредити в община Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5.Приемане на Декларация за достъп до спорт в Община Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6.Приемане на Общински план за младежта за 2013 година.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7.Одобряване на Стратегия на Община Смолян за интегриране на ромите (2012-2020) и Приемане на Общински план за действие по интегриране на ромите в Община Смолян за периода 2012-2014 година.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9.Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.915.387, образуващ Урегулиран поземлен имот ХІІІ – за обществено обслужване, кв. 159 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10.Сключване на предварителни договори по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11.Изкупуване на поземлени имоти с идентификатори 67653.4.375 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково, собственост на наследници на Никола Тодоров Аръчков и 67653.4.386 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково, собственост на наследници на Мария Георгиева Попстоянова.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12.Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13.Предоставяне на  безвъзмездно  право  на  ползване на сгради –общинска  собственост на читалищата на територията на община Смолян.

      ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14.Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти с идентификатори № 67653.917.540.1 и № 67653.917.540.5, находящи се на ул. „Чан” № 23 в гр. Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16.Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имоти  държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на  Община Смолян от Министерството на земеделието и храните.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17.Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху всички недвижими и движими материални активи, които са с отпаднала необходимост за Министерството на образованието, младежта и науката, находящи се в част от имот с кадастрален № 69345.100.219, отреден в УПИ ІІ, кв. 44 по плана на с. Стойките, община Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18.Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху всички недвижими и движими материални активи, които са с отпаднала необходимост за Министерството на образованието, младежта и науката, находящи се в землище с. Чокманово,  община Смолян.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19.Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначение на земеделски земи на основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §  27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Законва за собствеността и ползването на земеделските земи.

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД - 31.01.2013г.