> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

14.12.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 декември 2012 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следнияД Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Удостояване на Стефан Ламбов Данаилов със званието „Почетен гражданин на Смолян».
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Актуализация на бюджета на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2013 година и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 «Зелена и достъпна градска среда».
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Изменение и допълнение на Решение № 88 от 24.04.2012 г. на Общински съвет – Смолян относно обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/2.1-02/2007/031, проект «Реконструкция на общински пътища: SML3245 /III – 863, Момчиловци – Виево/ – Кутела /SML2241/; SML3251 /ІІ – 86, Смолян – Търън/ – Тикале; SML2252 /ІІ – 86, Смолян – Търън/ – Река – Катраница – Петково /ІІІ – 863/», финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.  
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67653.926.36 и 67653.926.35 предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67653.917.1028 и 67653.917.1029 предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - централна част.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 година, приета с Решение № 57/02.03.2012 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Сключване на предварителни договори по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Проминтекс” ЕООД, гр. Смолян, „Д И К” ООД, гр. Смолян и „Орфей Клуб Уелнес” АД, гр. Пловдив
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Купуване от поземлен имот с идентификатор 67653.921.324, собственост на Христо Атанасов Горанов и Златка Димитрова Горанова от гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.917.310.11 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Изменение и допълнение на Решение № 632/31.03.2011 г. за предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национална агенция за приходите по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот с проектен идентификатор №49014.18.178, местност Свети дух, землище с. Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект: „Работно и аварийно осветление на „Зелена ски писта”, аварийно осветление на ПВЛ – 2 и ски писти „Гигантски слалом”, „Стената” в к.к. Пампорово”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД - 21.12.2012