> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НА 08.11.2012 Г. ОТ 13

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НА 08.11.2012 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

05.11.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 08.11.2012 г. от 13.00 часа свиквам извънредно заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.4–06/2010/011 по проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнение на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ДНЕВЕН РЕД - 8.11. 2012г.

 


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет