> Начало > Социални дейности > Специализирани институции > ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - СЕЛО ФАТОВО

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - СЕЛО ФАТОВО

 

 

Адрес: с. Фатово, п.к. 4797, община Смолян
тел: 0301/889 25
тел: 0876 440 929 – Живко Билянов, директор;
e-mail: dsx_fatovo@abv.bg

 

 

Специализирана институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, за които са се изчерпали възможностите за грижи и извършване на услуги в общността.

С Решение №756/29.03.2018 г. на Общински съвет – Смолян и Заповед №РД01 0850/02.05.2018 г. на Агенция за социално подпомагане от абревиатурата на „Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ се премахва израза: „с отделение за лежащо болни“ и остава само – „Дом за стари хора“ – с.Фатово

Местоположение: Намира се в Югозападни Родопи на 1050 метра надморска височина. До град Смолян е на 8 километра. Домът е разположен в тиха местност от борова гора с южно изложение.

Климатът е благоприятен за здравето на възрастни хора - чист въздух, благоприятна надморска височина, мека зима и прохладно лято. Тишината и спокойствието в района на специализираната институция също са фактори, от които зависи доброто самочувствие на възрастните хора и подпомага продължаването на живота им.

Капацитетът на Дома за възрастни хора е 90 места. Съотношението мъже/жени е 50/50.

Материална база: “Дом за стари хора ” – село Фатово има три сгради с по два етажа.

До края на 2010 година Община Смолян изпълни Проект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”.

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 на обща стойност 5 997 524,51 лв.
За Дом за стари хора – с. Фатово строително-ремонтни работи и оборудване са осигурени 1 783 520. 23 лв.

В първата сграда е разположено отделението за лежащо болни, което се състои от 10 стаи с 34 легла. В отделението има и дневна стая за социални контакти, оборудвана и обзаведена съобразно желанията и потребностите на потребителите на социални услуги.
Отделението за лежащо болни е приспособено за хора с увреждания, със система за повикване, платформа за инвалидни колички, както и помощни средства - инвалидни колички, тоалетни столове, проходилки и антидекубитални дюшеци. На първия етаж в сградата на отделение за лежащи се намира столовата и кухнята, в приземния етаж са разположени перално и шивашко помещение.

Втората сграда е на два етажа. Спалните помещения във втората сграда са 10 стаи с по три легла и по една дневна стая за социални контакти на етаж. Санитарните възли са общи на всеки етаж.

Третата сграда е на два етажа. Спалните помещения са 11 с общо 26 легла, от които 4 стаи с по 3 легла и 7 стаи с по две легла. В третата сграда има стая за функционална трудотерапия и дърводелска работилница. В “Дом за стари хора ” – с. Фатово е осигурен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му. Менюто за седмицата се изготвя от медицинска сестра, готвач, калкулант и домакин, съобразено с хранителните потребности и предпочитания на възрастните хора.

Осигурена е медицинска и стоматологична помощ на лицата. В специализираната институция за предоставяне на социални услуги е поставен акцент на до болничното лечение и грижи, осъществявано от медицински фелдшер, старша медицинска сестра и 6 медицински сестри осигуряващи 24 часово обгрижване.

Социалната работа започва от самото настаняване на възрастните хора в социалната институция, за да се адаптират към новата среда, да намерят приятели и свое обкръжение, в което да се чувстват сигурни и бързо да преодолеят стреса. Осигурен е достъп до информация и контакти, чрез вестници, радио, телевизия, телефон и от специалистите в институцията.
Планират се трудотерапевтични и културни занимания и дейности и се насърчават потребителите на социални услуги да участват в тях. Осигурени са и възможности самостоятелно да организират свободното си време; да осъществяват лични контакти със семейството, приятели и други лица. Организират се посещения на изложения, събори, пазари, панаири, екскурзии, отдих и почивки в курортите в страната и др. по желание на потребителите на социални услуги.

Настаняването на възрастните хора в ДСХ - Фатово става чрез Дирекция „Социално подпомагане”-Смолян.

Адрес: Дирекция “Социално подпомагане”- Смолян
гр. Смолян, бул. България 10, Източно крило
тел: 0301 6 27 34 e-mail: dsp_smolian@mbox.contact.bg