> Начало > Социални дейности > Специализирани институции > ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА „Проф. Д-р Тодор Ташев”

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА „Проф. Д-р Тодор Ташев”

Адрес:
с. Петково 4740
тел./факс: 03029/22 29; 22 20 – директор
03029/23 23 – счетоводство
03029/23 24 – социален работник и медицински сестри
електронна поща: dvpr_petkovo@abv.bg


Местоположение: Село Петково се намира в Средните Родопи, източно от гр. Смолян. Домът за възрастни хора с психични разстройства в с. Петково е открит на 05.09.1955 година и е специализирана институция само за мъже, с диагноза – шизофрения. Транспортните връзки до с. Петково са с градовете Смолян, Пловдив и Кърджали.
Климатът е умерено - континентален, без големи температурни разлики.
Капацитетът на Дома е 100 човека – мъже над 18 годишна възраст.
Материална база: Домът е разположен в две сгради по три етажа и една нова сграда на пет етажа. Новата сграда е топло изолирана, спалните помещения са със самостоятелни санитарни възли.
 
Обзавеждането на стаите е съобразено с броя на домуващите и се състои от легла, нощни шкафчета, гардероби за лични вещи, масичка, столове и телевизор.
 
Здравните грижи се осъществяват от личен лекар, психиатър, фелдшер и медицински сестри. Обслужването е 24 часово. Социалните, психологични и трудотерапевтични дейности се осъществяват на базата на разработени индивидуални планове на настанените в Дома. Осигурява се здравословна храна, съобразена и с желанията на домуващите.
Хората, настанени в специализираната институция, имат възможност сами да планират свободното си време, да ползват книги, списания и вестници от библиотеката в Дома, да слушат музика, да контактуват с местните жители, да пазаруват в магазина. Чрез телефоните в Дома осъществяват връзка с близки, роднини и приятели.
До края на 2010 година Община Смолян ще изпълни Проект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 на обща стойност 5 997 524,51 лв.
За Дом за възрастни с психични разстройства, с. Петково за строително-ремонтни работи и оборудване са осигурени 408 034. 84 лв.
Ръководството на Дома осигурява предоставянето на социалната услуга, съгласно разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му, Семеен кодекс и др. нормативни документи.
Участие в проекти: От 2003 година специалистите и потребителите на социалната услуга работят по проект „Активираща терапия”, с финансовата подкрепа на Сдружение на Базелските лекари – Швейцария. Основната цел на проекта е поддържане и съхраняване на жизнената и двигателна активност, както съхраняване и развитие на трудовите умения и навици на домуващите.
 
Благодарение на сътрудничеството със Сдружението на Базелските лекари се поддържа и използва за развитие на спортна дейност стадиона в селото, развива се малко животновъдно и зеленчуково стопанство. В специално оборудвани зали се развиват творческите умения чрез рисуване и работа с природни материали и др. Организират се изложби, екскурзии из страната, походи, състезания и др.
 
През 2006 година Дома за възрастни хора с психични разстройства е включен за участие в Програма „Човешко достойнство” с партньори от Австрия. Чрез участието в Програмата се цели постигане на промяна в отношението към хората с увреждания, осъществяването на конкретни дейности с домуващите, обучения на персонала, обмяна на опит със сродни институции в Австрия и повишаване на квалификацията.

Настаняването на възрастните хора в Дома става чрез Дирекция „Социално подпомагане”- Смолян.
Адрес: Дирекция “Социално подпомагане”- Смолян
гр. Смолян, бул. България 10, Източно крило
тел: 0301 6 27 34 e-mail: dsp_smolian@mbox.contact.bg