> Начало > Социални дейности > Специализирани институции > ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ”

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ”

 

Адрес:
с. Петково 4740
тел./факс: 03029/22 29; 22 20 – директор
03029/23 23 – счетоводство
03029/23 24 –  медицински сестри
електронна поща: dvpr_petkovo@abv.bg

 

 

Местоположение: Село Петково се намира в Средните Родопи, източно от гр. Смолян. Домът за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Петково е открит на 05.09.1955 година и е специализирана институция само за мъже, с диагноза – шизофрения. Транспортните връзки до с. Петково са с градовете Смолян, Пловдив и Кърджали.
Климатът е умерено - континентален, без големи температурни разлики.
Капацитетът на Дома е 100 човека – мъже над 18 годишна възраст.

Материална база: Домът е разположен в една сграда на три етажа и една сграда на пет етажа. Сградите са топло изолирани, спалните помещения са със самостоятелни санитарни възли.
Обзавеждането на стаите е съобразено с броя на настанените лица и се състои от легла, нощни шкафчета, гардероби за лични вещи, масичка, столове и телевизор.
 
Здравните грижи се осъществяват от личен лекар, психиатър, фелдшер и медицински сестри. Обслужването е 24 часово. Социалните, психологични и трудотерапевтични дейности се осъществяват на базата на разработени индивидуални планове на настанените в Дома. Осигурява се здравословна храна, съобразена и с желанията на потребителите.

Лицата, настанени в специализираната институция, имат възможност сами да планират свободното си време, да ползват книги, списания и вестници от библиотеката в Дома, да слушат музика, да контактуват с местните жители, да пазаруват в магазина. Чрез телефоните в Дома осъществяват връзка с близки, роднини и приятели.

През 2010 година от Община Смолян беше изпълнен Проект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян», финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 на обща стойност 5 997 524,51 лв. За Дом за възрастни с психични разстройства, с. Петково за строително-ремонтни работи и оборудване бяха осигурени 408 034. 84 лв.

Ръководството на Дома осигурява предоставянето на социалната услуга, съгласно разпоредбите на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му, Семеен кодекс и др. нормативни документи.

Настаняването на потребителите в Дома става чрез Дирекция „Социално подпомагане”- Смолян, а на лицата поставени под пълно запрещение – с Решение на Районен съд – гр.Смолян.
 

Адрес на Дирекция “Социално подпомагане”- Смолян:
гр. Смолян, бул. България 10, Източно крило
тел: 0301 6 27 34 e-mail: dsp_smolian@mbox.contact.bg