> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 02 март 2012 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 02 март 2012 г.

22.02.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на  2 март 2012 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 1. Информация и анализ за дейността на Единен европейски номер за спешни повиквания на 112.  
  ДОКЛАДВА: Елена Паскалева – директор на Центъра  
 2. Удостояване на Основно училище „Стою Шишков” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”по повод 150-годишния юбилей на училището.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 3. Преобразуване на Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян в Регионален културен институт.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 4. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2012 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 5. Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001-3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП „Регионално развитие”.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 6. Избор на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 7. Отмяна на Решение № 793/20.09.2011 г. на основание чл. 21, ал. 1, т.8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и във вр. с чл. 99, ал. 1, т. 2 от АПК.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 8. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за землищата на с. Момчиловци, с. Петково и с. Виево.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 9. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 10. Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2011 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 11. Приемане на Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2012 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 12. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 13. Приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2012 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 14. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 година на Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 15. Приемане на бюджета на Община Смолян за 2012 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян  
 16. Питане.            

ФИЛИП ТОПОВ
Председател  на  Общинския съвет