> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 26 януари 2012 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 26 януари 2012 г.

20.01.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 януари 2012 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, процедура № BG161РО005/11/1.12/02/25 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. за обект „Пречистване на отпадните води с ПСОВ 2 за к.к. Пампорово”.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 2. Определяне на представител на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „ДАНО ЦЕНТЪР”, регистрирано с Решение 65 от 25.10.2011 г. по фирмено дело 18 от 2011  по описа на Смолянски окръжен съд, със седалище и адрес на управление в с. Момчиловци, ул. „Бяло море” 3, което сдружение управлява ДАНО/ГЕО център, разкрит по проект „Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски и други форми на устойчив туризъм и управление на туристическите дестинации” в с. Момчиловци.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 3. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор № 934.319, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.       
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 4. Продажба на урегулиран поземлен имот ХХVІ – 155, кв. 44 по плана на    с. Полковник Серафимово, община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 5. Купуване от поземлен имот с идентификатор 67653.921.324, собственост на Христо Атанасов Горанов и Златка Димитрова Горанова от  гр. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 6. Отдаване под наем чрез публично оповестени търгове на части от имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, находящи се в сградата на „Стоматологична поликлиника”, УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 7. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 8. Изменение и допълнение на Решение № 212/29.12.2008 г. на Общински съвет – Смолян.
  ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС
 9. Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет и избор на председател на ПК по ИРМДПТИ.
  ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС
 10. Ново обсъждане на Решение № 29 от 29.12.2011 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС
 11. Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
  ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

ФИЛИП ТОПОВ
Председател  на  Общинския съвет