> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 29 декември 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 29 декември 2011 г.

22.12.2011

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29 декември 2011 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане числеността и структурата на община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 2. Актуализация на бюджета на община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 3. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година и приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в община Смолян през 2012 година.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 6. Сключване на Споразумение с Фондация „Международна социална служба – България” относно реализиране на проект „И аз имам  семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001 – 5.2.11 „Приеми ме”.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 7. Учредяване право на безвъзмездно ползване на помещение на бивш IT – център в сградата на Обединен детски комплекс – Смолян за нуждите на Проект „Младежки информационно консултантски център ЯКО” – Смолян /Яснота, Компетентност, Отговорност/.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 8. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” по реда на Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 9. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 10. Определяне делегат на община Смолян в Общото събрание Асоциацията на Родопските общини /АРО/.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 11. Освобождаване от длъжност на управителя на „Смолян Автотранспорт” ЕООД и избор на нов управител.
  ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС  

ФИЛИП ТОПОВ
Председател  на  Общинския съвет