> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 16 декември 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 16 декември 2011 г.

09.12.2011

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16 декември 2011 г. от 13.30 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната  среда”.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 2. Изменение на Решение № 572/30.12.2010 г. на Общински съвет – Смолян относно  сключване на рамково споразумение за поемане на дългосрочен дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с осигуряване на съфинансиране по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян” и „Създаване на ДАНО и ГЕО туристически център”.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 3. Изменение на Решение № 749 от 23.08.2011 г. на Общински  съвет – Смолян относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”  ЕАД по реда на Закона на общинския дълг.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 4. Закриване на кметства в Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 5. Приемане числеността и структурата на община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 6. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.372 предвиден  в устройствения план за озеленена площ в кв.26 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 7. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.329 предвиден  в устройствения план за озеленена площ в кв.43 по плана на гр. Смолян, кв.Горно Смолян
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 8. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 67653.918.706 предвиден  в устройствения план за озеленена площ в кв.17 по плана на гр. Смолян, кв.Смолян – централна част        ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 9. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.201 и поземлен имот с идентификатор 67653.934.694 предвидени  в устройствения план за озеленена площ в кв.232 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 10. Промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67653.920.336 и 67653.920.457 предвидени  в устройствения план за озеленена площ в кв.50 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 11. Отдаване под наем на терени – общинска собственост, съгласно одобрена схема от гл. архитект по чл. 56 от ЗУТ чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 12. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост в Ученическо общежитие „Васил Димитров” и Ученически пансион ДЮФА  по реда на Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 13. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 14. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 15. Частично опрощаване на дължима такса битови отпадъци от ПГТТ „Христо Ботев” гр. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 16. Участие на Община Смолян в „Асоциация по ВиК – Смолян” за административна област Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 17. Участие на Община Смолян в Регионално сдружение с общините Чепеларе и Баните за управление на отпадъците.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 18. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 19. Определяне делегат на община Смолян в Общото събрание Асоциацията на Родопските общини /АРО/.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 20. Определяне на представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян    

ФИЛИП ТОПОВ
Председател  на  Общинския съвет