> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 23 ноември 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 23 ноември 2011 г.

17.11.2011

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23 ноември 2011 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Закриване на кметства в Община Смолян.
    ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
  2. Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
    ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС
  3. Избор на членове на Постоянните комисии на Общинския съвет.
    ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС    

ФИЛИП ТОПОВ
Председател  на  Общинския съвет