> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 20 септември 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 20 септември 2011 г.

13.09.2011

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20 септември  2011 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния             

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    

 1. Удостояване на Петър Анастасов Стайков със званието „Почетен гражданин на Смолян”.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 2. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 2011/2012 година по чл. 11 и чл. 11а от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОМН.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 3. Съгласуване на инвестиционна програма – специализирана план – схема за газификация на гр. Смолян.  
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 4. Съгласуване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптична кабелна линия между офис на фирма „ОПТИК КОМ” ООД село Марково, област Пловдив и офис в гр. Смолян, Област СМОЛЯН”, подобект  с. Здравец – гр. Смолян”, за частта от трасето преминаващо през територията на Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 5. Одобряване на  изменение на действащия подробен устройствен план - план за регулация  от осова точка 928 до осова точка 934 между кв. 97, кв.109 и кв. 95 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 6. Актуализация на разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Смолян за 2011 г. – м. септември.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 7. Прекласиране на общински път Смолян – Мугла – Тешел /бивш № Път ІV – 19784/. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 8. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Реконструкция на общински пътища SML3245/ІІІ – 863, Момчиловци – Виево/ - Кутела / SML2241/; SML3251/ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Тикале; SML2252/ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково/ ІІІ – 863/ ”.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 9. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Насърчаване на мобилността за трансграничен отдих и туризъм в района на Смолян и Кавала”.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 10. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 11. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № DIR–51011119–С009/19.07.2011 г. по проект № DIR–51011119–9–21/01.11.2010 г. „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 12. Продажба на поземлени имоти с идентификатори № 67653.424.21 и № 67653.300.999 по кадастрална карта на гр. Смолян, Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 13. Продажба на вещи, собственост на Община Смолян чрез публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Андрей Георгиев Пичуров за поземлен имот идентификатор № 67653.918.114 по кадастралната карта на гр. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 15. Учредяване право на пристрояване на тераса на първи жилищен етаж от сграда, собственост на Никола Христов Табаков, построена върху имот – частна общинска собственост, кад. № 67653.925.18 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ Х – ИЖС, кв. 3  по ПУП на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 16. Отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, находяща се на V-ти етаж в източно крило на административната сграда на Община Смолян с адрес: бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – ЦЧ.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 17. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, находящ се на в сградата на „Стоматологична поликлиника”, УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, актувана с Акт за общинска собственост № 1588/14.04.2011 г.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 18. Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на части от поземлен имот с идентификатор 67653.921.234 – публична общинска собственост, образуващ УПИ – Озеленяване, кв. 72 по плана на кв. Райково, община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 19. Предоставяне за ползване на имоти – публична общинска собственост – спортна зала, находяща се в имот кад. № 67653.915.393 по кад. карта на гр. Смолян и волейболна площадка, находяща се в имот кад. № 67653.934.306 по кад. карта на гр. Смолян по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника на Закона за физическото възпитание и спорта.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 20. Предоставяне на пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землището на с. Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 21. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 22. Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения към ДОО – Териториално поделение на НОИ гр. Смолян на Малинка Минчева Кордова от гр. Смолян.
  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 23. Ново обсъждане на Решение № 761 от 23.08.2011 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС
 24. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.
  ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС
 25. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община.
  ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС

ИВАН  АПОСТОЛОВ
Председател  на  Общинския съвет