> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 23 август 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 23 август 2011 г.

16.08.2011

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23  август  2011 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния             

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 1. Награждаване на Здравка Субашиева със „Значка на Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011 година и актуализация на бюджета за 2011 година.на община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 3. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни  кредити в Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 4. Приемане числеността и структурата на община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 5. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 6. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 7. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 8. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3 гр. Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 9. Поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг във връзка с осигуряване на съфинансиране по проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3 гр. Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 10. Изменение на Решение № 552 от 20.12.2010 г. на Общински съвет – Смолян относно поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 11. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1–10/2010/005 за изпълнение на проект „РОДОПИ–ФЕСТ”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 12. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.4–07/2010/035 по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 13. Даване съгласие за обединяване на социалните услуги в общността – Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище в Комплекс за социални услуги за деца и семейства. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 14. Даване на съгласие за участие като партньор в проект „Приеми ме” на Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051РО001 – 5.2.11  и сключване на Споразумение с Фондация „Международна социална служба – България” за предоставяне на услугата по проекта. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 15. Участие на Община Смолян като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – Етап 2011. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 16. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор №914.436 предвиден  в устройствения план за озеленена площ в кв.28 по плана на гр. Смолян, кв.Горно Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 17. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор №919.341 предвиден  в устройствения план за озеленена площ в кв.4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 18. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор №833.47 предвиден  в устройствения план за озеленена площ в кв.6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 19. Одобряване на  изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация  от осова точка 53 до осова точка 94 между кв.30, кв.34а и кв.34 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 20. Одобряване на  изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация  от осова точка 303 до осова точка 314б между кв.77, кв.87 , кв. 89 и кв.76 по плана на с. Стойките. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 21. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 22. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 23. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 24. Приемане на Правилник за вътрешния ред на специализирано звено „Общинска ветеринарна амбулатория със стационар” при Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 25. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.915.580, образуващ в УПИ ХХХVІІІ, кв. 108 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 26. Изкупуване на части от поземлен имот с идентификатор 67653.914.507, собственост на Дора Андонова Кръстева и Янко Димитров Янев и части от поземлен имот с идентификатор 67653.914.522, собственост на Мария Димитрова Пефева, Елена Димитрова Стайкова и Янко Димитров    Янев. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 27. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Топос Арте” ООД за Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 1 по плана на с. Бостина. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 28. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 29. Отдаване под наем чрез публичен търг на части от имоти – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, находящи се в сградата на Здравна служба, с. Славейно, УПИ ІХ – За здравна служба, имот пл. № 278, кв. 11 по плана на с.Славейно, община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 30. Отдаване под наем чрез публичен търг на части от имоти – публична общинска собственост – ретранслаторна станция и антенна кула, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 020005 в землището на с. Полковник Серафимово, община Смолян по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 31. Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на части от поземлен имот с идентификатор 83274.501.246 – публична общинска собственост, образуващ УПИ – Озеленяване, кв. 70 по плана на с. Широка лъка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1029/04.08.2011 г. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 32. Отдаване под наем на части от сграда с идентификатор 49014.501.417.1 – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49014.501.417, участващ в УПИ ІІ – 417, кв. 39 по плана на с. Момчиловци, община Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост № 1611/04.08.2011 г. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 33. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Смолян – имот № 67653.408.17 и с. Мугла – имот № 31025. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян    

ИВАН  АПОСТОЛОВ
Председател  на  Общинския съвет