> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 юли 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 юли 2011 г.

15.07.2011

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 юли 2011 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                      

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 1. Приемане на Решение за промяна в Общинска програмата за развитие на туризма за 2011 година и актуализация на бюджета на Община Смолян в дейност 865, без да се променя общия размер на първоначално приетия бюджет по дейност 865 от Единната бюджетна класификация за 2011 г. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 2. Изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност с гарантиран резултат – ЕСКО договор. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 3. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.54 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91б  по плана на   гр. Смолян, кв.  Горно Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 4. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване на Синдикален регионален съюз  на Конфедерация на труда „Подкрепа”, находящ се на ІV-ти етаж в източното крило на административната сграда на Община Смолян, с адрес: бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 5. Изменение на Решение № 404 от 09.04..2010 г. на Общински съвет – Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 6. Съгласие за временно настаняване на домуващите лица от Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Ровина /жени/ в сградата на Ученическо общежитие към Строителен техникум „Никола Йонков Вапцаров”, кв. Устово, гр. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 7. Отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ VІ – Училище, кв. 41 по плана на гр. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 8. Отдаване под наем чрез публичен търг на част от имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, находящи се в сградата „Стоматологична поликлиника”, УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, актувана с Акт за общинска собственост № 1588/14.04.2011 г. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 9. Възмездно право на пристрояване върху имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 10. Продажба на идеална част от поземлен имот с идентификатор  № 67653.926.5. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 11. Продажба на имот с кадастрален № 67653.925.467 – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 12. Продажба на имот с идентификатор № 67547.501.447 в с. Смилян – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 13. Изменения на Решение № 606/21.02.2011 година и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 година приета с Решение № 613/21.02.2011 година на Общински съвет – Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Екатерина Костадинова Илиева. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 15. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 16. Предприемане на необходимите действия от Община Смолян за изпълнение  изискванията на Закона за защита на животните, № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 42 от 12.12.2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност и извършване на регистрация на ветеринарна амбулатория II категория със стационар . ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 17. Добиване и ползване на маркирана дървесина в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Пампорово за нуждите на местното население. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 18. Добиване и ползване на маркирана дървесина в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Смолян за нуждите на местното население. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян
 19. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землищата на с. Сивино, проектен имот № 001420, с. Гела, проектен имот № 14605.13.129, с. Соколовци, проектен имот № 010020, с. Бориково, проектен имот  № 001375, с. Кошница, проектен имот № 001904. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян      

ИВАН  АПОСТОЛОВ
Председател  на  Общинския съвет