> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 23 юни 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 23 юни 2011 г.

17.06.2011
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23 юни 2011 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Даване на съгласие за участие на Община Смолян с предложение за проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за деинституализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 2.    Предоставяне сградата на РДТ ”Н. Хайтов” – Смолян на Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 3.      Одобряване на планово задание за проектиране за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от територията на с. Стойките, община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 4.       Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 914.158, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 67 по плана на   гр. Смолян, кв. Горно Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 5.      Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 934.342, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 6.      Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Смолян. ДОКЛАДВА:  Д. Янкова – кмет на община Смолян 7.      Приемане на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 8.      Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 9.      Приемане на правен анализ, приватизационна оценка и провеждане на публично оповестен конкурс за приватизация на обект – частна общинска собственост, включен в списъка за приватизация през 2011 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 10.  Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 11.  Продажба на имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 12.     Възмездно право на пристрояване върху имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 13.     Предоставяне на имот – публична общинска собственост, стадион „Капитан Петко Войвода” – с. Петково, за безвъзмездно ползване на Дом за възрастни с психични разстройства – с. Петково (мъже). ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 14.  Отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична  общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 15.     Отдаване под наем чрез публичен търг на част от имоти – публична общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 16.  Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Манол Тодоров Караманолев и Мария Стефанова Караманолева. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 17.     Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 18.     Промяна в списъка на преимуществените ползватели на ученическите автобуси. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 19.  Създаване на общинско предприятие за управление на общинските горски територии. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 20.     Начин на ползване на лесосечния фонд за 2011 година в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Пампорово. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 21.     Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян     ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет