> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 28 май 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 28 май 2011 г.

25.05.2011
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 май 2011 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                     Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.      Удостояване на Контраадмирал о.з. Дичо Стефанов Узунов със званието „Почетен гражданин на Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  2.      Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3.: Сътрудничество и работа в мрежи по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние с проект „Първи Златен час”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  3.      Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, Приоритетна ос 2: Достъпност, Област на интервенция 2.2. Подобряване на трансграничната материална база с проект „Насърчаване на мобилността за трансграничен отдих и туризъм в района на Смолян и Кавала”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  4.      Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, Приоритетна ос 3: Качество на живот, Област на интервенция 3.2. Насърчаване на предприемачеството и действия, които се справят с преструктуриране на икономиката с проект „Подкрепа за развитие на социални предприятия”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  5.      Осигуряване на собствен принос на Община Смолян по проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян”, по Договор BG161PO001/1.1-01/2007/058, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  6.      Изменение и допълнение на Решение № 552/20.12.2010 г. на Общински съвет – Смолян относно поемане на краткосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” - ЕАД по реда на Закона за общинския дълг. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  7.      Увеличаване капацитета и щатните бройки на социална услуга в общността – Център за обществена подкрепа – Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  8.      Приемане на Общинска програма за закрила на детето за  2011 – 2012 г. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  9.      Приемане на Годишен отчет за 2010 г. по изпълнението на Общинска програма за мониторинг и управление на качеството на атмосферния въздух – Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 10.  Приемане на Програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и План за действие за 2011 – 2013 г. . ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  11.  Сключване на предварителни договори по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  12.  Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.917.241, участващ в УПИ ІІІ, кв. 184 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  13.  Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землището на  село Мугла, за ползване под наем от земеделски стопанин. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  14.  Предоставяне на ниви общинска собственост, находящи се в землището на  село Момчиловци, за ползване под наем от земеделски стопанин. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  15.  Временно настаняване на домуващите от Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – с. Фатово и преместване и настаняване на Специализирано звено „Детска кухня” в сградата на „Областния диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Смолян” ЕООД  в ликвидация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС   16.  Ново обсъждане на Решение № 645 от 28.04.2011 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС   17.  Ново обсъждане на Решение № 650 от 28.04.2011 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС       ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет