> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 11 май 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 11 май 2011 г.

05.05.2011
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 11 май 2011 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                                Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Удостояване на полк.о.з. Минчо Юруков със званието „Почетен гражданин на Смолян”.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 2. Удостояване на Танцова формация „Зареница” със „Златен плакет на Община Смолян”.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 3. Удостояване на читалищни дейци със „Значка на Смолян”.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 4. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2011 г.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 5. Приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2011 година.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 6. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2012 година.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 7. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 8. Сключване на Договор па Публично – частно партньорство.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 9. Сключване на предварителни договори по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 10. Изкупуване на части от поземлен имот с идентификатор 67653.917.2 по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД–18– 14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и частично изменена със Заповед № КД – 14 – 21 – 88/23.03.2006 г. на началника на СГКК – Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 11. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс в гр. Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 12. Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 13. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национален осигурителен институт за нуждите на Районно управление „Социално осигуряване” – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 14. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на земеделието и храните за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Смолян по реда на Закона за общинската собственост .ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 15. Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на здравеопазването за нуждите на Регионална здравна инспекция – Смолян по реда на Закона за общинската собственост.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 16. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 17. Предоставяне на мери и пасища и ливади, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землището на с. Мугла за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 18. Предоставяне на мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землището на с. Кутела за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 19. Предоставяне на мери и пасища, собственост на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Момчиловци за промяна на начина на трайно ползване за други земеделски нужди, посевни площи за едногодишни култури на картофопроизводители.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 20. Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет .ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 21. Приемане на годишния отчет и баланса на „Център за психично здраве – Смолян” ЕООД за 2010 година.ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 22. Приемане на годишния отчет и баланса на „Ученическо и столово хранене” ЕООД гр. Смолян за 2010 година.ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 23. Приемане на годишния отчет и баланса на „Смолян Автотранспорт” ЕООД гр. Смолян за 2010 година.ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 24.  Финансов отчет и Годишен доклад за дейността на „Перелик Инфраструктурна Компания” АД за 2010 годинаДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 25. Годишен финансов отчет за имуществено и финансово състояние на „Рожен Експрес” АД гр. Смолян за 2010 годинаДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет