> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 28 април 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 28 април 2011 г.

21.04.2011
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 април 2011 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Удостояване на Камен Боляров, Петър Маринов и Светослав Духовников от Дружба „Родина” със званието „Почетен гражданин на Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  2.      Изменение и допълнение на Решение № 431 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 20.05.2010 година, Протокол № 29. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  3.      Даване съгласие за участие на Община Смолян с предложение за проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за деинституциализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  4.      Приемане на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Смолян за периода 2011 – 2015 година и Годишен план за изпълнение на Стратегията. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  5.      Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2010 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  6.      Съгласуване изменение на действащия план за регулация и застрояване на Подробен устройствен план на УПИ Х – 110025, 110019 – Обществено обслужване и УПИ ХІ – 110019 за курортно жилищно строителство и паркиране в кв. 2 в курортно – туристическо ядро „Студенец”, Курортен комплекс „Пампорово”, Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  7.      Одобряване на изменение на действащия план за регулация на Подробен устройствен план от о.т. 608 до о.т. 616 между кв. 27 и кв. 28а по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 8.      Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.925.18, образуващ УПИ Х – ИЖС, кв. 3 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  9.      Продажба на имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  10.  Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  11.  Учредяване право на строеж за изграждане на многофункционална сграда и етажен паркинг по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  12.   Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Петър Василев Гергов и Руса Николова Аръчкова от с. Арда, Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  13.  Възмездно право на пристрояване върху имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  14.  Замяна на част от общински поземлен имот с поземлен имот на Радослав и Младен Иванови Янчеви. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  15.    Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.11.17 по кадастралната карта на гр. Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за учредяване на право на строеж за изграждане на трафопост върху имот – частна общинска собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  16.  Предоставяне на мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землището на с. Мугла за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  17.  Предоставяне на ниви, ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на гр. Смолян: Сивино, Гела, Широка лъка, Стойките, Чокманово и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  18.  Безвъзмездно прехвърляне на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян на движими вещи от закрития и обявен в ликвидация „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар– Смолян” ЕООД. ДОКЛАДВА: Н. Шехова – общински съветник   19.  Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Смолян. ДОКЛАДВАТ: М. Гавазов, Пл. Рафаилов, В. Аръчкова и В. Бояджиева – общински съветници   20.  Приемане на годишния отчет и баланса на „Областен диспансер за  пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД гр. Смолян за 2010 година. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС   21.  Приемане на доклад и начален /встъпителен/ баланс на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД гр. Смолян в ликвидация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС  22.  Ново обсъждане на Решение № 619 от 31.03.2011 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС   23.   Ново обсъждане на Решение № 622 от 31.03.2011 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС   24.  Ново обсъждане на Решение № 630 от 31.03.2011 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС      ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет