> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 31 март 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 31 март 2011 г.

28.03.2011
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 март 2011 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния              Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1. Удостояване на ОУ „Юрий Гагарин” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 2. Утвърждаване разходите за  заплати по месеци през 2011 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 3. Изменение наименованието на проект – „Интегриран воден проект и ПСОВ 2 кв. Смолянски езера – гр. Смолян” – актуализация във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1 – “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” процедура с Референтен № BG161РО005/10/1.11/03/19 – „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 4. Програма за управление на утайките от Градска пречиствателна станция за отпадни води – Смолян за 2011 – 2013 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 5. Приемане на Годишен отчет за 2010 година по изпълнение на Общинска програма по енергийна ефективност 2008 – 2013 г. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 6. Приемане на Годишен отчет за 2010 година по изпълнение на  Програма за управление на отпадъците на територията на Община Смолян за 2010 – 2014 година.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 7. Приемане на Годишен отчет за 2010 година по изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда 2009 – 2013 г.. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 8. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 922.45 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 59 по плана на   гр. Смолян, кв. Райково. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 9. Продажба на вещи от детски градини в Община Смолян, кметства и кметски наместничества към филиал „Кметства”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 10. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 11. Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Градът по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 12. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 13. Сключване на предварителен договор с Таня Петрова Абрашева по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. 3 по плана на с. Солища. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 14. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национална агенция за приходите по реда на Закона на общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 15. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 16. Добиване и ползване на маркирана дървесина в гори – собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Смолян, землище Орешец за нуждите на местното население. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 17. Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Теодора Атанасова Тодорова от гр. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 18. Промяна предмета на дейност на „Център за психично здраве – Смолян” ЕООД. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС   ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет