> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 февруари 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 февруари 2011 г.

14.02.2011
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 февруари  2011 г. от 11.00  часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Кандидатстване на Община Смолян с проект по схема BG 161РО001/1.1 – 10/2010  „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на ОПРР. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 2.      Участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 3.      Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 916.148 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 141 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 4.      Разпределение на общинските жилища по вид, предназначение и местонахождение. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 5.      Промяна на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 6.      Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ . ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 7.     Предоставяне на имот – общинска собственост за безвъзмездно управление на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Технически колеж – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВАТ: В. Аръчкова и Ефр. Велинов – общински съветници 8.      Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2010 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 9.     Приемане на Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2011 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 10.  Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 11.  Приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2011 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 12.  Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2010 година на Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 13.  Приемане на бюджета на Община Смолян за 2011 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян     ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет