> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 26 януари 2011 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 26 януари 2011 г.

20.01.2011
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 януари 2011 г. от 13.00  часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Удостояване на д-р Златка Николова Шопова със „Златен плакет на Община Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  2.      Удостояване на д-р Мария Стефанова Маринова със „Значка на Смолян”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  3.      Кандидатстване на Община Смолян в проект „Красива България” през 2011 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  4.      Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ” /ОПТП/, Приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на ОПТП с наименование „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  5.      Участие на Община Смолян в изпълнението на проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество” по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013””. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  6.      Участие на Община Смолян в изпълнението на проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013””. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  7.      Участие на Община Смолян в изпълнението на проект „По-добри възможности за заетост чрез сътрудничество, обучение и създаване на мрежи” по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013””. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 8.      Даване на съгласие за участие на Община Смолян с предложение за проект   Социално включване и предоставяне на помещения общинска собственост за нуждите на проектните дейности и устойчивото им развитие. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  9.      Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 912.178 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 32 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  10.  Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.287 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.78 по плана на  гр. Смолян, кв. Горно Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  11.  Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 921.414 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 87 по плана на     гр. Смолян, кв. Райково. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  12.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Смолян от 2008 г., на основание ЗИД на Закона за горите /публ. ДВ, бр. 61/06.08.2010 г./. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  13.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  14.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  15.  Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2011 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  16.  Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  17.  Прекратяване и ликвидация на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Смолян” ЕООД и изменение на Решение № 523 от 28.10.2010 г. на Общински съвет – Смолян. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС  18.  Ново обсъждане на Решение № 572/30.12.2010 г. на Общински съвет – Смолян относно сключване на рамково споразумение за поемане на дългосрочен дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” – ЕАД по реда на Закона за общинския дълг във връзка с осигуряване на съфинансиране по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян” и „Създаване на ДАНО и ГЕО туристически център” на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС  19.  Ново обсъждане на Решение № 575/30.12.2010 г. на Общински съвет–Смолян относно продажба на имот – частна общинска собственост – кад. № 67653.934.213 по кадастрална карта на гр. Смолян, ведно с масивните сгради в него по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС  20.   Ново обсъждане на Решение № 576/30.12.2010 г. на Общински съвет–Смолян относно продажба на имот – частна общинска собственост – Урегулиран поземлен имот Х – Училище, кв. 41 по ПУП на с. Кутела, община Смолян, ведно с масивна сграда по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС  21.   Ново обсъждане на Решение № 579/30.12.2010 г. на Общински съвет – Смолян относно предоставяне на част от имот – общинска собственост за безвъзмездно управление на „Съюза на учените в България” по реда на Закона за общинската собственост на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС  22.  Питане.        ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет