> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 30 декември 2010 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 30 декември 2010 г.

23.12.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на  30 декември 2010 г. от 11.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния              Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Актуализация на бюджета на община Смолян за 2010 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  2.     Сключване на рамково споразумение за поемане на дългосрочен дълг към „Фонд за органите на местното  самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с осигуряване на съфинансиране по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян” и „Създаване на ДАНО и ГЕО туристически център”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  3.     Сключване на рамково споразумение за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с изпълнението на проект „Укрепване свлачище на обходен път в местността „Белия камък”, квартал „Каптажа”, град Смолян” и проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян”, финансирани от ОП „Регионално развитие”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  4.      Участие на Община Смолян в Регионално сдружение с общините Чепеларе и Баните за управление на отпадъците. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  5.      Продажба на имот – частна общинска собственост – кад. № 67653.934.213 по кад. карта на гр. Смолян ведно с масивните сгради в него по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  6.     Продажба на имот – частна общинска собственост – Урегулиран поземлен имот Х – Училище, кв. 41 по ПУП на с. Кутела, община Смолян ведно с масивна сграда по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  7.      Предоставяне приходите от дивиденти от ГПК „ЕЛА – 2001” със седалище и адрес на управление: село Гела, община Смолян, област Смолян и ГПК „БОРИКА” със седалище и адрес на управление: село Стойките, община Смолян, област Смолян на кметствата, в чийто землища осъществяват дейност. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян        ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет