> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 20 декември 2010 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 20 декември 2010 г.

11.12.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20 декември  2010 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Смолян за 2010 г. – м. декември. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  2.      Допълнение на Приложение № 12 от Решение № 393/15.02.2010 г. към утвърдения списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 г. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  3.      Поемане на краткосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  4.      Изменение на Решение на Общински съвет – Смолян № 398/09.04.2010 г. в частта срок за погасяване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  5.      Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска; Схема за безвъзмездна помощ BG 161 РО001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  6.      „Интегриран воден проект и ПСОВ 2 кв. Смолянски езера – гр. Смолян” – актуализация във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура с Референтен № BG161РО005/10/1.11/03/19 – „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 7.      Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 916.446 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 141 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  8.      Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени конкурси. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  9.      Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  10.  Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  11.  Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  12.  Продажба на вещи от „Медико-техническа лаборатория – Смолян”, които не са необходими за дейността на Община Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  13.  Учредяване на право на строеж за изграждане на гаражи върху имот – частна общинска собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  14.  Учредяване на право на строеж за изграждане на гаражи върху имот – частна общинска собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  15.  Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  16.  Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 17.  Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София към Министерството на правосъдието по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  18.  Отписване на вземания към Специализирано звено „Стопанисване на собствеността и Топлоцентрала” от наематели и ползватели. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  19.  Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  20.  Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 – 2011 година в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  21.  Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 – 2011 година в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Славейно. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  22.  Пререгистриране на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Смолян” ЕООД и изменение на Решение № 510/08.10.2010 г. на Общински съвет – Смолян ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС  23.   Ново обсъждане на Решение № 535 от 12.11.2010 г. на Общински съвет–Смолян в частта му, в която е дадено съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Стоматологична поликлиника, ет. 3, в обособена част на 3-ти етаж с 2 работни офиса за персонала, 1 зала за групова работа, срещи и обучения,1 стая за индивидуална работа и 1 санитарен възел на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС      ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет