> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 12 ноември 2010 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 12 ноември 2010 г.

08.11.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12 ноември 2010 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Кандидатстване на Община Смолян с проект „Идентифициране и трансфер на добри практики – инструмент за добро управление” за финансиране по бюджетна линия BG051РО002/10/1.6-02 на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 2.      Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни” по на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051РО002/10/1.3-04.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 3.      Участие на Община Смолян като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – Етап 2010.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  4.      Обезпечаване на авансово плащане в размер на 35% по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.4 – 05/2009/017 по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  5.      Утвърждаване на Статут за национална литeратурна награда „Николай Хайтов” и финансовото участие на Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  6.      Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  7.      Предоставяне на част от поземлен имот № 69345.10.442 по кадастралната карта на с. Стойките, община Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за учредяване на право на строеж за поставяне на стълб за високо напрежение върху имот – частна общинска собственост.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  8.      Предоставяне на имущество – общинска собственост за безвъзмездно право на ползване на имоти и вещи, свързани с предоставянето на социални услуги в общността – Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, държавно делегирани дейности, за срок от 3 години на Фондация „Международна социална служба – България”.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  9.      Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в ГПЧЕ „Иван Вазов”, гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  10.  Учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху имот – частна общинска собственост.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  11.  Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени конкурси.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  12.  Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 – 2011 година в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Широка лъка.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  13.  Участие на Община Смолян в Асоциация по ВиК за Административна област Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  14.  Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Смолян 2010 – 2014 г.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  15.  Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Кисьов – общински съветник  16.  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Таня Александрова Янева от гр. Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  17.  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Сийка Лазарова Вангелова от с. Момчиловци, Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 18.  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Марина Денкова Кировска от с. Момчиловци, Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян 19.  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Мария Кирилова Янчева от с. Момчиловци, Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  20.  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Невена Руменова Апостолова от с. Момчиловци, Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  21.  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Тошка Иванова Аргирова от с. Момчиловци, Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян  22.  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Радка Манолова Черненкова от с. Момчиловци, Община Смолян.                                                       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на община Смолян       ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет