> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 8 Октомври 2010 г./

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 8 Октомври 2010 г./

01.10.2010
ДОГ-Н/Г-ЖА …………………………… На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 8 октомври  2010 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния                                              Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Удостояване на читалищни дейци със „Значка на Смолян”.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2. Актуализация на бюджета на община Смолян за 2010 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3. Допълнение на Приложение № 12 от Решение № 393/15.02.2010 г. на Общински съвет – Смолян към утвърдения списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема BG161РО001/1.4 – 06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5. Включване на Община Смолян в проекта за поетапно въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за петгодишните деца.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 6. Членство на Община Смолян в Национален алианс за социална отговорност.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 7. Учредяване на фондация „Родопски ценности” с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” гр. Варна.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 8. Пререгистриране на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД, гр. Смолян.     ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 9. Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление за нуждите на Дома за деца лишени от родителски грижи, с. Широка лъка.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 10. Приемане на дарение на „Ведомствен път” собственост на „Балканкар рекорд” АД гр. Пловдив.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 11. Ползване на фургони за жилищни нужди от пострадали от наводнението през 2005 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 12.  Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 13. Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 14. Намаляване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 15. Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени конкурси.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 16.  Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските  земи /ЗСПЗЗ/.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет