> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 19 Август 2010 г./

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 19 Август 2010 г./

13.08.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 август 2010 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния                                                Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Приемане на отчета за изпълнението на  бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 г. на община Смолян.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2. Актуализация на бюджета на община Смолян за 2010 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3. Промяна на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на Община Смолян през 2009 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4. Годишен Доклад за 2009 г. за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие 2007 – 2013 г. на Община Смолян.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 6. Закриване на Общинско предприятие „Общински детски и младежки център” гр.Смолян.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 7. Въвеждане на система на делегиран бюджет в Обединен детски комплекс гр.Смолян.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 8. Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№ 934.234 и 934.235 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 9. Предоставяне на Хаджичонева къща гр. Смолян, гр. Смолян, кв. Устово за Център на дълголетието.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 10. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Гранична полиция” МВР по реда на Закона за общинската собственост.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 11. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 12. Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 13. Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 14. Обявяване на имот от публична общинска собственост в частна.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 15. Замяна на част от общински поземлен имот с поземлен имот на Михаил Ташев.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 16. Предоставяне бившето Основно училище /детска градина/ до V Основно училище „Юрий Гагарин” на Църковното настоятелство при църквата    „Св. Дух” гр. Смолян.ДОКЛАДВАТ: Ив. Иванов, К. Начев, Ант. Тодоров и Ст. Иванов – общински съветници 17. Приемане на годишния отчет и баланса на „Областния диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД гр. Смолян за 2009 година.     ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 18. Приемане на годишния отчет и баланса на „Областния диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД гр. Смолян за 2009 година.     ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 19. Приемане на годишния отчет и баланса на „Ученическо и столово хранене” ЕООД гр. Смолян за 2009 година.     ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 20. Приемане на годишния отчет и баланса на „Смолян Автотранспорт” ЕООД гр. Смолян за 2009 година.     ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 21. Ново обсъждане на Решение № 473 от 21.07.2010 г. на Общински съвет – Смолян на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.     ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 22. Питания.             ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет