> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 юли 2010г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 юли 2010г.

15.07.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 юли 2010 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния                                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Удостояване на Народно читалище „Извор – 1920” – с. Арда със „Златен плакет на Община Смолян”.                                                                                                 ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2.      Приемане на доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Смолян” във връзка с разработването на Областна и общинска стратегии за развитие на социални услуги за периода 2011 – 2016 година.           ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3.      Допълнение на Приложение № 12 от Решение № 393/15.02.2010 г. към утвърдения списък на работещите в заведения за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 година.                                                                                                 ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4.      Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2010/2011 г.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5.      Предложение за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Арда и ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Широка лъка към списъка на средищните училища.   ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 6.       Изменение и допълнение на Решение № 317/27.07.2009 г. на Общински съвет – Смолян относно определяне на училища – преимуществени ползватели на моторни превозни средства.                                                                                                 ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 7.      Преразглеждане статута на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян и Художествена галерия – Смолян.                                                                                                ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 8.      Подписване на споразумение за сътрудничество с Община Ялова, Турция.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 9.      Стартиране на процедура за обявяване на местност „Роженски ливади” за културен пейзаж.        ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 10.  Одобряване на обект: „Подробен устройствен план – парцеларен план на част от пътя на гр. Смолян – с. Левочево, местност „Белия камък””, землище на гр. Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 11.  Промяна предназначението на поземлен имот с кад. № 913.95, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 93 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 12.  Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и провеждане на публично оповестени конкурси за приватизация на обекти – частна общинска собственост, включени в списъка за приватизация през 2010 година. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 13.  Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 14.  Прекратяване на съсобственост между Община Смолян и „Бозов стил” ООД, гр. Смолян по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 15.  Отдаване под наем на обособено помещение от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 16.  Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на отбраната. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 17.  Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на вътрешните работи. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 18.  Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имоти публична държавна собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян от Министерството на образованието, младежта и науката. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 19.  Определяне на наемни цени на общински жилища и гаражи. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 20.  Допълнение на Тарифата за определяне на наем към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 21.  Добиване и ползване на маркирана дървесина в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на ДГС – Смолян, за нуждите на местното население. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 22.  Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 г. в гори собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Смолян, землище Орешец. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината         23.  Питания.                ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет