> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 23 ЮНИ 2010 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 23 ЮНИ 2010 г.

17.06.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23 юни 2010 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния                                                Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Актуализация на бюджета на Община Смолян за делегираните от държавата дейности.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2. Утвърждаване на списък на работещите в ДВПР – с. Петково, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян от „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда”.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4. Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5. Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 6. Учредяване на допълнително право на надстрояване върху имот – частна общинска собственост. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 7. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 924.233 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 44 по плана на     гр. Смолян, кв. Устово.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 8. Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№934.234 и 934.235 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 9. Ново обсъждане на Решение № 443 от 28.05.2010 г. на Общински съвет–Смолян в частта му на т. 3.2, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС 10. Питания. ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет