> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 20 МАЙ 2010 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 20 МАЙ 2010 г.

13.05.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20 май 2010 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Удостояване на Любомир Спиридонов Левчев със званието „Почетен гражданин на Смолян.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2. Удостояване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Арда със „Златен плакет на Община Смолян”.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2010 г.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата-Турлука” край гр. Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 6. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост Момчилова крепост над с. Градът, Община Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 7. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост Ранновизантийска базилика в местността Манастира, с. Гела, Община Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 8. Кандидатстване на Община Смолян за финансиране пред Министерството на физическото възпитание и спорта за изграждане на многофункционална спортна площадка в ПМГ „Васил Левски”, гр. Смолян.   ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 9. Членство на Община Смолян в Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец” гр. Чепеларе.   ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 10. Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землището на с. Мугла за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 11. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 934.139 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.169 по плана на гр. Смолян, кв.Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 12. Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални                         №№ 934.234 и 934.235 предвидени  в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв.Смолян – централна част.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 13. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.54 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.91б по плана на       гр. Смолян, кв. Горно Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 14. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 912.149 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.21 по плана на   гр. Смолян, кв. Горно Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 15. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.286 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.78 по плана на   гр. Смолян, кв. Горно Смолян.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 16. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастралeн № 922.77 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на   гр. Смолян, кв. Райково.  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 17. Ново обсъждане на Решение № 420 от 21.04.2010 г. на Общински съвет – Смолян на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет