> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 АПРИЛ 2010 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 АПРИЛ 2010 г.

15.04.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 април 2010 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                                         Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Актуализация на бюджета на Община Смолян за 2010 година.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2.      Предложение за закриване на кметство с. Левочево.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3.      Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на селата Смилян и Кутела за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4.      Утвърждаване на транспортните схеми и маршрутните разписания на автобусните линии. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5.      Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на Община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми, утвърждаване на изискванията, критериите и начина на провеждане.                                                                  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината         6.       Питане.                                  ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет