> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общинския съвет на 9 Април 2010 г.

Дневен ред на заседание на Общинския съвет на 9 Април 2010 г.

01.04.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 9 април 2010 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Актуализация на бюджета на Община Смолян за 2010 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2. Откриване на Обединен детски комплекс – Смолян.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3. Преобразуване на детски градини.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4. Изменение на Решение № 329/28.09.2009 г на Общински съвет – Смолян относно поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5. Участие на Община Смолян като партньор на Сдружение „Проект „Родопи” по проект „Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, като основен инструмент за устойчиво местно развитие и в борбата с неблагоприятните промени в глобалния климат” за кандидатстване по Програмата за малки проекти  на Глобалния екологичен фонд.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 6. Съгласие за участие на Община Смолян в сдружение с нестопанска цел „ДАНО /SAVE/-център – Момчиловци”, което ще управлява ДАНО/ГЕО център, разкрит по проект „Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски и други форми на устойчив туризъм и управление на туристическите дестинации” в с. Момчиловци и определяне на представител на Община Смолян.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 7. Преразглеждане на Решение № 704/26.09.2007 г. на Общински съвет – Смолян, с което е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост – УПИ І – За Картинна галерия, кв. 44 по ПУП на с. Широка лъка, община Смолян, ведно с масивна сграда (старо училище). ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на реконструирана масивна сграда с нова постройка, находяща се в УПИ–VІІІ за Обществено обслужване /бивше ІІІ ОУ „Мария Иванова – Наталия”, кв. Райково и реконструирана масивна сграда /бивша ЦДГ № 11/, находяща се в УПИ –  V – Детски ясли, кв. Райково по реда на Закона на общинската собственост.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 9. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Районно управление „Социално осигуряване” гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 10. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 11. Обявяване на имоти за публична общинска собственост.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 12. Продажба на имоти – частна общинска собственост по  реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени конкурси.ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 13. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 14. Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на град Смолян, селата: Сивино, Гела, Широка лъка и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 15. Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.11.17 по кадастралната карта на гр. Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за учредяване на право на строеж за изграждане на трафопост върху имот – частна общинска собственост      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 16. Предоставяне на поземлен имот № 15130 от землището на с. Гела, община Смолян, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изпълнение на обект от техническата инфраструктура.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 17. Предоставяне на част от поземлен имот № 69345.10.442 по кадастралната карта на с. Стойките, община Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за учредяване на право на строеж за поставяне на стълб за високо напрежение върху имот – частна общинска собственост.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 18. Предоставяне на част от поземлен имот № 005020 от плана за земеразделяне на землището на с. Чокманово, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изграждане на транспортен достъп.       ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 19. Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални номера №№ 917.324 в кв. 216 и 917.284 в кв. 213 предвидени в устройствения план за озеленени площи по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 20. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален номер № 919.346 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 21. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален номер  № 926.79 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 59а по плана на гр. Смолян, кв. Устово. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 22. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален номер № 918.301 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 23. Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален номер № 917.297 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 211 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.     ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 24. Утвърждаване на транспортните схеми и маршрутните разписания на автобусните линии. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 25. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на Община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми, утвърждаване на изискванията, критериите и начина на провеждане.   ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 26.  Питане.   ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет