> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общинския съвет на 15 февруари 2010 г.

Дневен ред на заседание на Общинския съвет на 15 февруари 2010 г.

08.02.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 февруари 2010 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния                                                         Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2009 година.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2.      Приемане на Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2010 година.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3.      Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4.      Разпределение на общинските жилища по вид, предназначение и местонахождение.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 5.      Приемане на Годишна програма на читалищната дейност в Община Смолян през 2010 година.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 6.      Приемане на общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2010 година.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 7.      Приемане на нова структура и утвърждаване на разходите за заплати за един месец през 2010 година за делегираните от държавата дейности и за работещите в местни дейности. ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 8.      Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2009 година на Община Смолян.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 9.      Приемане на бюджета на Община Смолян за 2010 година.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината     ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет