> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общинския съвет на 21 януари 2010 г.

Дневен ред на заседание на Общинския съвет на 21 януари 2010 г.

15.01.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на  21 януари 2010 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния                                                Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   1.      Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на Община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми, утвърждаване на маршрутни разписания, транспортните схеми и критериите, изискванията и начина на провеждане.                                                                  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2.      Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 913.666 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 90 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината  3.      Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 912.112 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 19 и кв. 20 по плана на  гр. Смолян, кв. Горно Смолян.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината  4.      Промяна на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета с Решение № 203/25.02.2005 г. на Общински съвет – Смолян, изменена с Решение № 444/28.06.2006 г. и Решение № 318/27.07.2009 г.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината  5.      Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Социални услуги за социално включване”, бюджетна линия BG 051РО001 – 5.2.06.                                                                         ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината  6.      Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Страшимир Георгиев Спасов от гр. Смолян, ул. „Младост” № 20, бл. „Острица” № 10, вх. А, ап. 10.                                                                           ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината  7.      Ново обсъждане на Решение № 352 от 17.12.2009 г. на Общински съвет – Смолян в частта му относно чл. 58 и чл. 59 от приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  в Община Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС    ИВАН  АПОСТОЛОВ Председател  на  Общинския съвет