> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.06.2020 Г. ОТ 15:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.06.2020 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

17.06.2020

 ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам закрито заседание на Общинския съвет на 25 юни 2020 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


 1.Одобряване на Подробен устройствен план – устройствен план – устройствен план - схема за обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в квартал Райково, улица „Наталия“, гр. Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2.Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян - въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Одобряване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Ш - 157 и УПИ IV - 157 в кв.20 с предвиждане на нова улична регулация по плана на с. Смилян, общ. Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - база за отдих в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в село Кутела, община Смолян”.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в местност „Патулево“, землище гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6.Приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян съгласно чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЯ №1

ПРИЛОЖЕНИЯ №2


10. Кандидатстване на Община Смолян по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със заповед № РД01-325/28.05.2020 г. от министъра на труда и социалната политика.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.91 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 83274.501.172 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общо събрание на "Регионално Дружество за Заетост и Структурно Развитие-РДЗ И СР" ООД.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Момчиловци - Устово.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Даване мнение за опрощаване на данъчно задължение към държавата по постъпила преписка с вх. № ДЛ004372/29.05.2020 г. от Администрацията на Президента на РБългария, от А. М. К., от гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19.„Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян с ЕИК: 120506497.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС - Смолян

ДОКЛАДНА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта и ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседават на 22.06.2020 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки от № 6 до № 19 вкл. по предложения проект за Дневен ред.


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 22.06.2020 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки от № 1 до № 19 вкл. от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 22.06.2020 г./понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от № 1 до № 19 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет