> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.04.2020 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.04.2020 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

23.04.2020

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам закрито заседание на Общинския съвет на 30 април 2020 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2020 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Изменение на решение № 1220 от 15.08.2019 в т.1 относно преминаване на звено за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян към дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 2019-та година
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация-Смолян“, по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Продажба на общински жилищен имот – апартамент № 4, ет. 2 в жилищен блок „1“, находящ се в УПИ IX – 243, кв. 10 по плана на с. Славейно, община Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Продажба на имот № 9 в околовръстен полигон на с. Змиево, община Смолян, ведно с масивна двуетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.459 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Изкупуване на проектен имот с идентификатор 14605.502.1010 по кадастралната карта на с. Гела, общ .Смолян на основание чл.199 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (улична регулация)
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.84 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Продажба на имот пл. №3 в околовръстен полигон на с. Полковник Серафимово, местност „Ирмахица“, община Смолян, ведно с масивна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.927.235 по кадастралната карта на гр. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІІ - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) в кв.3 в местност „Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план – за обект: „ Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ І – 172, ІІ – 172, УПИ ІІІ – 172 и УПИ ІV – 172 в кв.13 в местност „Фатово“ , землище – Смолян, община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73777.2.611 в местност „Лъките“, землище с. Търън.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.37.4 и 67653.37.5 в местност „Крива река“, землище на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.744.4 в местност „Спилакт“ землище гр.Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Смилян – Бункера – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Сивино – Бункера.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Промяна на междуселищната транспортна схема за обслужване на населението по направление Смолян – Мугла и обратно.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Промяна на междуселищната транспортна схема за обслужване на населението по направление Смолян – Турян и обратно.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна автобусна линия Устово – Левочево – Устово, понеделник и петък през Хасовица.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Момчиловци - Устово.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Приемане на Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Изменение в Решение № 97 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Опростяване на дължимата наемна цена за периода на извънредното положение във връзка с усложнената епидемична обстановка на физически и юридически лица –наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.05.2020 г. и гласуване по дневния ред.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, кв.Устово по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Оправомощаване на кмета на община Смолян да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на община Смолян, включително за откриване и закриване на банкови сметки на община Смолян и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Превенция и защита на живота и имуществото на жителите на Община Смолян.
Докладва: Група Съветници

ДОКЛАДНА


35. „Ученическо и столово хранене“ ЕООД с ЕИК:120506497, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


36. Приключване на ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в ликвидация, с ЕИК: 120059295, и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


37. Приемане ГФО и Баланс за 2019год. на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СМОЛЯН ЕООД
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


38. Протестна декларация от членовете на Доброволно формирование – гр.Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


На 27.04.2020 г. от 14.00 часа в зала № 247 ще се проведе съвместно заседание на постоянните комисии в присъствието на председателите на постоянните комисии, председателите на групи, както и представител от ПП ДПС и ПП ЗНС.
Желаещите граждани да вземат отношение по дневния ред следва да подадат своето искане по електронен път на email: [email protected] до 27.04.2020 г., като посочат съответно по коя точка от дневния ред желаят да вземат думата.
 


ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет