> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 05.07.2019 Г. ОТ 09:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 05.07.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

28.06.2019

 ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

Във връзка с постъпило искане за свикване на заседание на Общински съвет Смолян, от група общински съветници на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 05 юли 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Запознаване на общинските съветници с участието на Община Смолян в организирането и провеждането на Събор на народното творчество и животновъдство „РОЖЕН” 2019 година.

ДОКЛАДВА: Група съветници

ДОКЛАДНА


ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет