> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2019 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

20.06.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 юни 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1.Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план - схема за обект : „Изграждане на оптична свързаност на територията на град Смолян с подземна оптична MAN мрежа на „А1 - България“ ЕАД“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Реконсрукция на вътрешната водоснабдителна мрежа на село Гела, община Смолян, подобект : реконсрукция на довеждащ водопровод от съществуващи водохващания до НР ”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ – парцеларен план на канализационен клон № К209.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, находящ се в УПИ I - 540017 за мотел по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Е. Д. в село Левочево, местност „Вадата“”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.200 в местност „Попово“, землище на с. Левочево.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатори 73482.4.674, 73482.4.873 и 73482.3.914 в местност „Горна тасма“, землище на с. Турян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1064 в местност „Вадата“, землище на с. Левочево.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Величко Профиров“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11.Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 69345.100.171 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Продажба на Урегулиран поземлен имот VIІІ, кв. 57 по плана на с. Петково, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.922.837, ведно със сграда с идентификатор 67653.922.837.1 и сграда с идентификатор 67653.922.837.2 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Х.К.Т.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Н.Е.Ю.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на В.П.А.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.25– частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на М.Н.Г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци съгласно чл.20,ал.2 от Закона за управление на отпадъците (Дв.Бр.53,13 юли 2012г.)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.18


19.Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.19


20. Актуализиране на Бюджета на Община Смолян за 2019 г. във връзка с взето Решение на Общински съвет - Смолян № 1184 от 30.05.2019 г. с Протокол № 51.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 24.06.2019г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 19,20,21 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 24.06.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки т.1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 вкл., от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 24.06.2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 и т.19 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 24.06.2019 г./понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 21 включително от предложения проект за Дневен ред.ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет