> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.06.2019 Г. ОТ 16:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.06.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

14.06.2019

 ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 юни 2019 г. от 16.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Наложени финансови корекции на Община Смолян, от управляващите органи по десет проекти, финансирани от ОП „ Добро управление“ и ОП „ Региони в Растеж“ в размер на 600 000 / шестстотин хиляди / лева, поради допуснати груби нарушения на Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото приложение.
Докладва: Група съветници


ДОКЛАДНА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 


ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на17.06.2019 г. /понеделник/ от 10.00 часа в зала № 211 и разглежда точка 1 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 17.06.2019 г./понеделник/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точка 1 от предложения проект за Дневен ред.
 

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет