> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.05.2019 Г. ОТ 10:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.05.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

23.05.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 май 2019 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


1. Награждаване на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Награждаване на фолклорно трио „Родопски извор“ – град Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2019 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Определяне размера на Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2019 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Предложение за откриване на ученическо общежитие в с. Широка лъка
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Център за Психично Здраве-Смолян“–ЕООД, град Смолян
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


7. Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Ученическо и Столово Хранене“–ЕООД-град Смолян
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


8. Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Смолян Автотранспорт“.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


9. Удължаване срока за ликвидация и срока на договора сключен с ликвидатора на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, с ЕИК: 120059295, адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


10. Отмяна на Решение № 1134 от 04.04.2019 г. на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


11. Подписване на споразумение за сътрудничество между кметство Момчиловци, общ. Смолян и кметства Черноморец, общ. Созопол; Добринище, общ.Банско; Момчилово, общ.Ветрен.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Подписване на споразумение за сътрудничество между кметство Смилян, общ. Смолян и кметство Житница, общ.Калояново, обл.Пловдив
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.13


14. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.14


15. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2018 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – За озеленяване (за поземлени имоти с идентификатори 67653.912.350, 67653.912.354 и 67653.912.355) предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Дунав“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Величко Профиров“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян / улица „Дунав“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.1.716 в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.49 в местност „Яра”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност „Маневска барчина”, землище на с. Кутела.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно строителство, кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда и масивна едноетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.513 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.514 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.515 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.516 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.517 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.518 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ VII – озеленяване, част от УПИ VI-126 и улична регулация по плана на с. Могилица, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.9266.525, част от поземлен имот с идентификатор 67653.926.361, част от поземлен имот с идентификатор 67653.9266.295 по кадастралната карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.441 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (ул. Трета).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.923.221.1 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Изкупуване на недвижими имоти с идентификатори 69345.101.163.1 и 69345.101.163.2 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


36.Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67547. 501. 1361 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


37.Обявяване на общински имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


38.Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия в Основно училище „ Стою Шишков„ с.Търън по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


39.Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за Кафе сладкарница, находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.45.1 - Родопски драматичен театър ”Николай Хайтов”–Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


40. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


41. Приемане на годишен доклад за 2018 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


42. Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.42


43.Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / градски линии /.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


44. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / Смолян – Смилян /.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


45. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / Смолян – Търън /.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


46. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / Смолян – Момчиловци /.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


47. Упълномощаване представител на Община Смолян за участие в Общото събрание на „ Регионално Дружество за заетост и структурно развитие – РДЗ и СР „ ООД гр.Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


48. Приемане на Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Ангел Безергянов – общински съветник

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.48


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 27.05.2019г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 вкл., т.11,12,13,14 и 15, т.41,43,44,45,46,47 и 48 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 27.05.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от т.1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 вкл., т.11, 12,13,14 и 15, от т.23, 24, 25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34 и 35 вкл., т. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47 и 48 вкл., от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 27.05.2019 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 11,12,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 и т.48 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 27.05.2019 г./понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 48 включително от предложения проект за Дневен ред. 

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 
Председател на Общинския съвет