> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.03.2019 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.03.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

21.03.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 март 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян, приета с Решение № 706/23.06.2011 г. на общинския съвет- Смолян, изменена и допълвана с последващи Решение № 107/21.05.2012 г., Решение № 292/28.02.2013 г., Решение № 404/27.06.2013 г. и изм. с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято структура е Дирекция „Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05SFOP001-4.004-0001-C01, за проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода 2019-2021г.“, изпълняван от Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2


3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.44.68 в местност „Къшлите”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян / улица „Дунав“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Васил Профиров“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – За озеленяване (за поземлени имоти с идентификатори 67653.912.350, 67653.912.354 и 67653.912.355) предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Дунав“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.11 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово (общински апартамент на правоимащ наемател)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.919.357.1.36 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Райково (общински апартамент на правоимащ наемател)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.12.1 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово (общински апартамент на правоимащ наемател)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.511 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия в Основно училище „Юрий Гагарин„ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.190 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Добруджа №10
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.1099 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Снежанка, № 42
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.292, образуващ, УПИ V- 2516, 2517, кв. 211 по плана на гр. Смолян, ул. проф. Асен Василев
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.453 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. Княз Борис 1.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.476 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово (зеленчуков пазар кв. Устово)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.408 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. Васил Профиров
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с идентификатор 67653.583.62, /Сосковчето/, ведно с масивни сгради с идентификатори 67653. 583. 62.1, 67653.583.62.2 по Кадастрална карта на гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост с предназначение за лекарски кабинет в с.Широка лъка по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обект по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини в помещения общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Приемане за сведение на Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.23


24. Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.24


25. Награждаване на общински образователни институции по повод кръгли годишнини
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Награждаване на читалища по повод кръгли годишнини
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян
през 2019 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ Т.27

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ Т.27


28. Определяне на състав на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Смолян 2014-2020г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.29


30. Продажба на Урегулиран поземлен имот Х – Училище, кв. 41 по плана на с. Кутела, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – градски линии.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – кв.Устово – Катраница.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – с.Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Участие на Община Смолян като партньор в проектно предложение “Адаптация към климатичните промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ (Adaptation To Climate Change For Future Proofing Towns) с акроним AdapTOwn, по програма УРБАКТ III. с водещ партньор Община Чита Ди Кастело, Италия.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 25.03.2019г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1,25,26,27,28,29 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 25.03.2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1,2,7,8,9,10,11,12,15,19,20,21,22,29,30,31,32,33,34,35 от предложе - ния проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 25.03.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1,3,4,5,6,13,14,16,17,18,23, 24,29,31,32,33,34,35 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 25.03.2019 г./понеделник/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 35 включително от предложения проект за Дневен ред.

ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се свиква на 25.03.2019 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211. 

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет