> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 06.02.2019 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 06.02.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

30.01.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 06 февруари 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:


1. Приемане – Проекто - бюджета на Община Смолян за 2019 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


2. Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2019 – 2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


3. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


4. Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.560 в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


6. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян / южно от улица „Петър Берон“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 в местност „Мурацко”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 в местност „Пясъка”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


9.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, находящ се в УПИ I - 540017 за мотел по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


10.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


11. Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян


12. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от
Месут Мехмедали от гр.Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет

Забележка: Всички материали са предоставени на общинските съветници и са разглеждани на комисии.